1. Podstawowym celem Teatru jest tworzenie spektakli teatralnych i upowszechnianie sztuki teatralnej  w formie widowisk, imprez muzycznych i baletowych oraz upowszechnianie dorobku polskiej i światowej kultury teatralnej, jak i dyscyplin artystycznych tworzących teatr: sztuki aktorskiej, reżyserii, scenografii i choreografii, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa oraz reprezentowanie kultury polskiej w kraju i za granicą.

2. Zakres działania Teatru obejmuje: 
1) realizowanie spektakli teatralnych i upowszechnianie sztuki teatralnej oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych, w tym propagowanie  najbardziej  wartościowych  dzieł   muzycznych i baletowych oraz wzorów wykonawstwa,
2) prowadzenie działalności impresaryjnej w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej,
3) prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej oraz realizacja nagrań w różnych technikach,
4) prowadzenie teatralnej działalności edukacyjnej wśród młodzieży i dorosłych.
5)   organizowanie  lub  współorganizowanie  festiwali,  przeglądów, konkursów, ekspozycji oraz innych imprez,    
6) propagowanie i rozwijanie nowych form artystycznych,
7)  wspomaganie  społecznego  ruchu  artystycznego  poprzez promocję uzdolnionej muzycznie młodzieży oraz pomoc w jej kształceniu,
8) organizowanie i sprowadzanie do swojej siedziby  innych teatrów, zespołów, wykonawców  w celu prezentowania spektakli i imprez zgodnych  upowszechniania,
9) promocja młodych dramatopisarzy, scenografów, reżyserów i młodych  aktorów,
10) organizowanie wystaw inspirowanych tematyką teatralną,
11) prowadzenie innej działalności, nie pozostającej w sprzeczności  z celami i innymi zadaniami Teatru, we własnym zakresie lub za pośrednictwem podmiotów gospodarczych.

3.   W ramach prowadzonej działalności Teatr może wykonywać usługi w zakresie:
1)    wypożyczania, najmu, dzierżawy i innych form użytkowania posiadanego majątku,
2)    produkcji środków inscenizacji,
3)    reklamy, transportu i handlu,
4)    innym, uwzględniającym specyfikę Teatru. 

4. Swoje zadania Teatr realizuje samodzielnie lub we wspólnych przedsięwzięciach z innymi podmiotami, w tym spółkami prawa handlowego, fundacjami, stowarzyszeniami.